[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

Partners woningbouw: ‘Uitvoering moet beter en sneller’

Rijkssteun onontbeerlijk om 100.000 woningen per jaar te bouwen

ML
Marc van der Lee
29 februari 2024
UAW WT Banners 1920X1080 V1

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen, is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.

Voor steeds meer mensen is wonen onbetaalbaar of onbereikbaar geworden. Er zijn onvoldoende betaalbare woningen die passen bij de levensfase van de woningzoekende, zoals starters, senioren en zorgbehoevenden. Dat komt deels door de sterk gestegen bouwkosten, rente en overheidsbeleid, maar ook omdat te veel woningbouwplannen niet in uitvoering komen door onvervulde randvoorwaarden en een verslechterd investeringsklimaat.

Belang van woningzoekenden zwaarder laten wegen

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: “Veel vertraging ontstaat bij de planvorming. We moeten de krachten van marktpartijen, corporaties en overheden bundelen. Niet meer op elkaar wachten, maar gelijktijdig aan de slag en in gemeenten de inwoners vroegtijdig bij de plannen betrekken.” Om vertraging van woningbouwplannen door bezwaarprocedures terug te dringen pleiten de partijen voor aanpassing van wetgeving, het versterken van de capaciteit van de Raad van State en het zwaarder laten wegen van het belang van woningzoekenden.

Lokale behoefte

NVM-leden dienen een groot belang in de woningbouwopgave. Dat van de consument die een woning zoekt. Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen: “Woningzoekenden willen graag wonen of verhuizen maar kunnen nu geen nieuw thuis vinden. Als makelaars weten onze leden wat woningzoekenden wensen. Daarom zetten we ons binnen de Uitvoeringsagenda Wonen in om tot bouwproductie te komen die is afgestemd op de lokale behoefte. Zo helpen we de partijen die met elkaar over woningbouw praten om te komen tot woningrealisatie. Als het cement tussen de stenen door vraag en aanbod te verbinden.”

Oproep tot praktische en financiële rijkssteun

De partijen willen aansluiten bij de maatschappelijke vraag om een derde van de 100.000 woningen in de sociale sector te realiseren en een derde voor de middeninkomens. Dat kan alleen als het Rijk jaarlijks een financiële bijdrage levert van drie tot vijf miljard euro. Tobias Verhoeven, bestuurslid NEPROM en directeur ontwikkelaar Synchroon: “Die gelden zijn ook nodig om infrastructuur naar de nieuwe woongebieden aan te leggen, voor investeringen in de natuur en in klimaatadaptieve maatregelen in en nabij de nieuwe woongebieden. We doen daarom een klemmend beroep op het Rijk om de noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen, want zonder praktische en financiële ondersteuning op korte, middellange en lange termijn is het niet mogelijk om de benodigde aantallen woningen in de gewenste kwaliteit te realiseren.”

Sneller en goedkoper bouwen

De partijen hebben afgesproken om industriële woningbouw te bevorderen en eisen ten aanzien van nieuwbouw te uniformeren, omdat alleen daarmee sneller, goedkoper en vooral ook duurzamer gebouwd kan worden. De partijen beklemtonen dat juist daardoor gevarieerde en prettige woongebieden gerealiseerd kunnen worden. Industriële woningbouw kan een vliegwiel zijn. Zeker als overheden hun eisen aan nieuwe en betaalbare woningen op landelijk niveau standaardiseren. Zodoende kan innovatie en technologische vernieuwing in de sector aangejaagd worden, zodat de woningbouw versneld aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoet.

Voortgang bewaken

De partijen hebben afgesproken samen met het Rijk een monitoringssysteem te ontwikkelen dat inzicht geeft over wat waar gebouwd moet worden en waarin de voortgang van elk woningbouwplan in Nederland nauwkeurig bewaakt wordt. Wethouder Hein de Haan namens VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit: “Provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gaan hun gegevens bundelen. Met behulp van dit systeem worden vertragingen eerder zichtbaar en kunnen belemmeringen sneller achterhaald en opgelost worden.”

Ondertekening UAW Op Woontop 29 Feb

Ondertekenaars Uitvoeringsagenda Wonen

De partners van de Uitvoeringsagenda Wonen zijn gecommitteerd om gezamenlijk tot het uiterste te gaan. Ze zetten de eigen belangen opzij om versneld naar 100.000 woningen per jaar te gaan zodat een passende woonplek voor alle Nederlanders vanzelfsprekend wordt. Ze doen een klemmend beroep op het Rijk om met hen samen te werken en structureel financiële middelen beschikbaar te stellen. De Uitvoeringsagenda Wonen is ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NVM, VNG, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, WoningBouwersNL en de Woonbond.

UAW WT Banners 1920X1080

Download hier de Uitvoeringsagenda Wonen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVM-woordvoerder Marc van der Lee via m.vanderlee@nvm.nl of via telefoonnummer 06 21 47 76 27.