[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen · NVM Business · Agrarisch & Landelijk

NVM roept politiek op: Bied woningzoekers, bedrijfsleven en agrariërs perspectief

ML
Marc van der Lee
31 augustus 2023
Pos Paper

Bied woningzoekers, het bedrijfsleven en de agrarische sector perspectief. Die oproep doet de NVM aan de politiek met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Ruimtelijke ordening en een prettig woon- en leefklimaat staan daarbij hoog op de agenda. De NVM vat in een bondig position paper de thema’s en aandachtspunten samen om woningzoekenden, het bedrijfsleven en agrarische ondernemers perspectief en ontwikkelruimte te bieden. De NVM wil daar, samen met haar 4.400 aangesloten makelaars en taxateurs een constructieve bijdrage aan leveren. Een evenwichtige ruimtelijke ordening vormt zo de basis voor een prettige samenleving.

De woningmarkt

Nederlandse consumenten hebben baat bij een koop- en huurwoningmarkt waar ze hun woonwensen kunnen waarmaken. Dat vraagt om overheidsbeleid dat zich richt op:
Stabiliteit: robuuster maken van de woningmarkt;
Zekerheid: helderheid over het toekomstig woonbeleid;
Woonneutraliteit: wegnemen van drempels tussen koop en huur.

Commercieel vastgoed

Het bedrijfsleven zoekt een optimaal vestigings- en beleggingsklimaat. Dit krijgt vorm via intensieve samenwerking tussen markt en overheid met als inzet:
Stabiliteit in wet- en regelgeving
: voorkomen van onzekerheid en stapeling van regels;
Betere aansluiting van vraag en aanbod: tekort aan hoogwaardig en energiezuinig aanbod oplossen en verouderde panden transformeren;
Versnellen van (her)ontwikkelingsopgaven: vergunningverlening, aansluiting op stroomvoorziening, verruimen van gronduitgifte en financiële haalbaarheid.

Agrarisch & landelijk

Agrarische ondernemers en het landelijk gebied zoeken een integrale oplossing voor ruimtelijke problemen met toekomstperspectief voor alle betrokkenen. Dat vergt:
Meer gekwalificeerde mensen: aanvullen van kennis en capaciteit bij het Rijk en gemeenten om de transitie in het buitengebied mogelijk te maken;
Niet alleen focussen op stikstof: een integrale oplossing bieden voor de lange termijn met aandacht voor bodem, water, klimaat en ondernemerschap;
Inzet van herinrichting/Wet Inrichting Landelijk gebied (WILG): voor alle functies in het buitengebied, niet alleen voor de landbouw.

NVM-makelaars als partner

De NVM wil met haar leden een partner zijn van de overheid op belangrijke maatschappelijke thema’s. Makelaars gaan ondermijning tegen zoals fraude en witwassen, discriminatie op met name de huurwoningmarkt, en bevorderen transparantie in het (ver)koop- en (ver)huurproces. Taxateurs dragen bovendien bij aan een betrouwbaar en goed functionerend financieel stelsel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: NVM-woordvoerder Marc van der Lee, 06 – 21 47 76 27 of m.vanderlee@nvm.nl