[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · NVM Business

NVM Business: leefbare binnensteden op agenda

Miljoenennota: herstructurering winkelgebieden voor vitale binnensteden

Marc van der Lee
23 september 2021
Winkelstraat Deventer

NVM Business reageert positief op de aandacht voor leefbare binnensteden in de Miljoenennota en begrotingen. Het aantal winkels in Nederland daalt en de leegstand stijgt naar verwachting in grote delen van het land. Tegelijk kampt Nederland al langere tijd met een groeiend woningtekort. Daarom is een proactieve, georganiseerde en gebiedsgerichte aanpak vereist.

Samenwerking tussen gemeenten, vast-goedeigenaren, centrummanagement, gebruikers en makelaars is cruciaal om de leefbaarheid van binnensteden te behouden. Met een versoepelde regelgeving en sneller proces voor transformatie van winkels naar andere functies kan de overheid zorgen voor de noodzakelijke impuls op de vitalisering van binnensteden.

Voorzitter Sander Heidinga van NVM Business reageert positief: “We vroegen al eerder aandacht voor de herstructurering en verduurzaming van winkelgebieden in binnensteden. Het is goed dat dit wordt opgepakt in de Miljoenennota. Het is nu zaak dat de overheid de ruimte maakt voor een soepel en vlot proces. Juist bij gemeenten moeten mensen worden vrijgemaakt om mee na te denken over de invulling van de vrijkomende ruimte. Dat is noodzakelijk om in een reëel tempo te kunnen herontwikkelen. Daar zijn de binnensteden mee gediend. Het geeft tegelijk ook wat lucht op de krappe woningmarkt”.

Samenwerking

Een succesvolle aanpak van grootschalige herstructurering en vitalisering van binnensteden, gaat niet zonder een gebiedsgerichte aanpak en evenmin zonder samenwerking tussen de gemeente, vastgoedeigenaren, centrummanagement en gebruikers. Essentieel is dat iedere gemeente aanhoudend actief beleid blijft voeren op haar centrum- en detailhandelsstructuurvisies. Deze zijn immers van groot belang voor de vitaliteit en leefbaarheid van de binnensteden.

Verduurzamen

De aandacht voor verduurzaming is een duidelijk en terecht speerpunt. Daarbij is de invoering van het C-label voor de kantorenmarkt per 1 januari 2023 een belangrijk onderdeel van de verduurzamingsopgave. NVM Business is positief over het initiatief en tekent ook aan dat deze verduurzamingsopgave meer aandacht en middelen vereist. Om dit proces vaart te geven is het nodig het MKB hierbij met subsidie te ondersteunen.
Ook een duidelijke en tijdige berichtgeving over de duurzaamheidsdoelen en eindnormen per 2050 zorgt ervoor dat vastgoedeigenaren hiermee rekening houden in hun verduurzamingsstrategie.

Over NVM Business

NVM Business is in Nederland de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit ruim 920 makelaars en taxateurs, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.

Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek.
Het werkgebied van de aangesloten makelaars en taxateurs bestrijkt het hele land en heeft vanwege het internationale karakter van de sector impact tot ver buiten de landsgrenzen.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc van der Lee, woordvoerder NVM, 06-21477627 of via m.vanderlee@nvm.nl