[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk

Bied de land- en tuinbouw duurzaam perspectief

De vakgroep NVM Agrarisch & Landelijk wil positief meedenken over de inzet van het ministerie van LNV op een duurzame land- en tuinbouwproductie.

Marc van der Lee
24 september 2021
Binnenhof 2

Een duurzaam perspectief moet gepaard gaan met brede welvaart in het landelijk gebied, naast de kaders die gesteld worden voor milieugebruiksruimte en natuur.

Onderwerpen die het meest impact hebben voor de NVM-vakgroep zijn de structurele aanpak van stikstof en hoe dat uitwerkt op de grondmarkt en agrarische bebouwing. Om de verschillende functies in het buitengebied goed met elkaar te combineren is aanpassing van bestemmingsplannen noodzakelijk. Dit legt een zware werkdruk op gemeenten. De NVM roept de overheid dan ook op, de noodzakelijke capaciteit te organiseren voor een vlot proces van wijziging van bestemmingsplannen.

Stikstof

Met de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die het afgelopen jaar is aangenomen, voert LNV in 2022 een pakket stikstof reducerende maatregelen in voor het behoud, herstel en bescherming van kwetsbare natuur. Dat moet daarnaast ook voor economisch perspectief zorgen.

Het maakt het mogelijk dat de zogenoemde PAS-melders een natuurvergunning krijgen. Hiervoor is eerder al 5 miljard euro uitgetrokken voor de periode tot 2030. Om de natuur te versterken en vergunningverlening op gang te houden, is op termijn extra inzet nodig.

Toekomstperspectief

De NVM wil positief meedenken over het terugdringen van stikstofuitstoot, de versterking van de natuur en tegelijk de economische ontwikkeling. Jos Ebbers, voorzitter van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk hierover: “De Nederlandse land- en tuinbouwsector is uiterst professioneel en kan koploper blijven door op innovatieve wijze te produceren binnen de milieugebruiksruimte in evenwicht met de natuur.

In de Troonrede werd het belang van een goed toekomstperspectief voor de Nederlandse boeren ook genoemd. Het is zaak dat de overheid nadrukkelijk oog heeft voor optredende schade bij de boeren gedurende de transitie. Daar moet compensatie tegenover staan”.

Kavelruil

LNV werkt aan een ‘pilot grondfonds stikstofaanpak’ om veehouderijbedrijven op te kopen met als doel gronden te verwerven en voor nieuwe inzet te verkopen. Kavelruil is naar mening van de NVM een optie om ruimte te creëren voor de verschillende functies in het buitengebied en biedt daarmee perspectief om de land- en tuinbouw te behouden en te versterken.

De Wsn geeft duidelijkheid en maakt agrarische vastgoedmarkten op termijn minder onzeker. Daarmee geeft het ook een impuls om meer nieuwe woningen te bouwen en projecten in gang te zetten.

Herbestemming

Het aantal agrarisch ondernemers neemt al decennia af en het leidt tot leegstand van agrarische bebouwing. Sloop en herbestemmen is voor die bebouwing de meest logische optie. De oppervlakte die met sloop vrijkomt zou kunnen worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt.

Overblijvende agrarische gebouwen kunnen worden herbestemd tot woonruimte of voor ander al dan niet agrarisch hergebruik. Het is daarom zaak dat de LNV-regiodeals bijdragen aan de brede welvaart in het landelijk gebied om nieuwe perspectieven voor burgers en ondernemers mogelijk te maken.

Flexibel

De NVM pleit voor flexibiliteit bij herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en instrumenten, bijvoorbeeld ruimte voor ruimte. Ook het vereenvoudigen van de financierbaarheid bij herbestemmen van VAB is van belang. Daarbij helpt een helder wettelijk kader om illegaal bewonen tegen te gaan. Deze maatregelingen dringen verloedering en criminaliteit op het platteland terug en verbeteren de leefbaarheid voor ondernemers en burgers op het platteland.

Werkdruk

De NVM constateert dat de werkdruk bij gemeenten op dit moment gigantisch is voor het in procedure brengen van bestemmingsplannen. Veel capaciteit gaat zitten in de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. De NVM vraagt nadrukkelijk aandacht voor dit capaciteitsprobleem. Dit is een zorgelijke ontwikkeling voor eigenaren van agrarisch & landelijk vastgoed en bij de overdracht ervan naar nieuwe eigenaren.

Over NVM Agrarisch & Landelijk

De vakgroep Agrarisch & Landelijk richt zich op agrarisch onroerend goed en onroerend goed in het buitengebied. Aangesloten leden zijn actief in: aan- en verkoop, grond- en pachtzaken, taxatie, hulp bij onteigening en herbestemming van agrarisch en landelijk vastgoed. Aansluiting bij de vakgroep staat open voor personen die als makelaar of taxateur werkzaam zijn op dit werkterrein en zijn ingeschreven in het register Landelijk Vastgoed van de stichting VastgoedCert of het NRVT. De vakgroep Agrarisch & Landelijk kent de volgende kenniswerkgroepen: Agrarisch & Landelijk Vastgoed, Onteigening en Taxeren.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVM-perswoordvoerder Marc van der Lee via m.vanderlee@nvm.nl of via telefoonnummer 06 - 2147 7627.