U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

NVM ondertekent ‘Convenant verduurzaming in de koopketen’

Op 17 december j.l. heeft de NVM het Convenant verduurzaming in de koopketen ondertekend.

Gérald Rensink
17 december 2020
Afbeeldingconvenant

In het Convenant zijn afspraken vastgelegd die er voor moeten zorgen dat de informatievoorziening over verduurzaming van koopwoningen beter in de adviesketen wordt verankerd en daarmee de bewustwording bij woningeigenaren wordt vergroot. 

Naast de NVM, VBO en Vastgoedpro is het Convenant mede ondertekend door de Minister van BZK en een breed scala aan branche-organisaties en certificerende instellingen (NRVT, Vastgoedcert, TMI).

Achtergronden Convenant

Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen. In de gebouwde omgeving moet voor 2030 een CO2-reductie van 3,4 megaton worden gerealiseerd ten opzichte van 1990. 1,5 miljoen bestaande woningen moeten vergaand worden verduurzaamd, een enorme opgave die de bijdrage van een groot aantal partijen vraagt. 

Het Convenant richt zich met name op een betere samenwerking in de keten, waarbij getracht wordt de informatievoorziening naar woningeigenaren meer uniform te krijgen. In andere woorden, niet bij iedere nieuwe ketenpartner / adviseur een nieuw advies, maar eerder aanvulling of verdieping op een eerder gegeven voorstel. 

“De branchebrede afspraken voorkomen een brede waaier aan verschillende adviezen en zorgen er voor dat alle partijen in de keten dezelfde taal spreken”, aldus Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen. “Als NVM zijn we blij dat eindelijk alle stukjes op tafel liggen en we afspraken hebben gemaakt om de puzzel in elkaar te gaan leggen. En zo een duidelijkere roadmap te maken voor zowel consumenten als professionals die met de verduurzaming van de woningvoorraad aan de slag gaan. De afspraken in het Convenant bieden voor onze leden dan ook een goed vertrekpunt om hun dienstverlening op dit vlak eenduidiger in te richten. Wat ons betreft kan 2021 niet snel genoeg beginnen.”

Uitwerking

In het Convenant zijn onder meer afspraken gemaakt om in een aantal werkgroepen onderdelen van de informatievoorziening en voorlichting aan consumenten verder uit te werken. Vanuit de NVM nemen wij ook deel in een aantal van deze werkgroepen. Naar verwachting komen in de loop van 2021 de eerste resultaten van deze groepen beschikbaar voor de (leden van de) deelnemende organisaties en woningeigenaren.